Energy Institute Hrvoje Požar eihp@eihp.hr

Tržište, zakonodavni okvir i restrukturiranje energetskog sektora

  • analiza tržišnih potencijala za pojedine energetske subjekte
  • „benchmarking“ analize operatora sustava i statistike pogonskih događaja
  • izrada podloga za izračun naknada za korištenje energetskih mreža
  • vještačenje u sudskim sporovima
  • politika tarifa i tarifne metodologije
  • izrada podloga za zakonske i podzakonske akte
  • izrada zakonskih i podzakonskih akata
  • restrukturiranje, organizacija i dokapitalizacija energetskih kompanija.