Energy Institute Hrvoje Požar eihp@eihp.hr

Referentni projekti po odjelima

1. INOGATE

Projekt INOGATE tehnički sekretarijat i integrirani program potpore Baku inicijativi i energetskim opredjeljenjima Istočnog partnerstva pokrenut je s ciljem pružanja potpore zemljama članicama u povećanju energetske neovisnosti, sigurnosti opskrbe i sprečavanju klimatskih promjena. Posebna Komponenta D: Podrška statističkoj suradnji, pokrenuta je u cilju pružanja tehničke pomoći u području razvoja energetske statistike i usklađivanju standarada u zemljama članicama sa međunarodnim  standardima (IEA/EUROSTAT) te povećanju korištenja službene statistike u izradi energetskih planova i strategija u regiji. Zemlje članice INOGATE područja su: Armenija, Azerbajdžan, Bjelorusija, Gruzija, Kazahstan , Kirgistan, Moldavija, Ukrajina, Tadžikistan, Uzbekistan i Turkmenistan.

 

2. Jadransko-jonski plinovod (IAP) – Studija izvodljivosti, procjena utjecaja na okoliš i procjena utjecaja na društvo

Jadransko-jonski plinovod međusobno bi povezivao postojeći i planirani plinski transportni sustav Republike Hrvatske sa Trans-Jadranskim plinovodom (TAP) ili sličnim projektima (poveznica Turska – Grčka – Italija (ITGI)). Cilj projekta je uspostava novog opskrbnog pravca za prirodni plin iz Bliskog Istoka i Kaspijske regije, prema sjeveru i Jadranskoj obali.

EIHP je izradio cjelovitu studiju izvodljivosti u sklopu koje je napravljena analiza infrastrukture i pozadina tržišta, odabir pravca i optimizacija rasporeda, analiza tehničkih mogućnosti, pravno i regulatorno viđenje, procjene troškova, ekonomska i financijska analiza (uključujući i prijedlog za financijsku strukturu projekta) te sigurnost opskrbe. Uz to, napravljena je procjena utjecaja na okoliš i društvo (ESIA), što uključuje i osmatranje okoliša. U sklopu studije također je napravljen institucionalni ustroj te obuka. 

 

3. LNG RV – idejno rješenje, Studija izvodljivosti, procjena utjecaja na okoliš i procjena utjecaja na društvo te idejni projekt

U cilju definiranja najpogodnije veličine budućeg LNG terminala na otoku Krku razvijena je detaljna tehnička studija i studija izvodljivosti. U sklopu te studije EIHP je izradio idejno rješenje, studiju izvodljivosti koju čine istraživanje tržišta, optimizacija rasporeda, pravno viđenje, procjene troškova, ekonomska i financijska analiza (uključujući i prijedlog za financijsku strukturu projekta), sigurnost opskrbe i razvoj proslovnog modela, zatim studiju utjecaja na okoliš i društvo (ESIA) koja uključuje i osmatranje okoliša, te idejni projekt i institucionalni ustroj te obuku.

 

4. Predinvesticijska studija projekta jugoistočno europskog produktovoda

S ciljem povećanja konkurentnosti rafinerija potrebno je osigurati povećanje iskorištenja kapaciteta proizvodnje, odnosno ostvariti konkurentan izvoz naftnih derivata na nova tržišta. Jedan od bitnih preduvjeta za ostvarenje spomenutog cilja je realizacija projekta izgradnje produktovoda, kao najsigurnijeg i najučinkovitijeg, ali i najpovoljnijeg načina transporta naftnih proizvoda od rafinerija do distribucijskih ili potrošačkih centara. Ovom Studijom analizirana je rentabilnost sustava jugoistočno europskog produktovoda koji obuhvaća trase produktovoda koje povezuju terminale s rafinerijama Rijeka, Sisak, Bosanski Brod, Pančevo, Novi Sad i Duna kroz nekoliko različitih scenarija.

 

5. Analiza energetske potrošnje i izrada energetske bilance Grada Zagreba

S ciljem izrade energetske bilance Grada Zagreba prikupljeni su podaci o potrošnji energije u sektorima kućanstava, usluga, industrije i prometa kao i podaci o opskrbi energijom Grada Zagreba. Za potrebe definiranja potrošnje u potkategorijama svakog od sektora te prostorne raspodjele potrošnje provedene su ankete u sektorima kućanstava, usluga i prometa. U sektoru kućanstava uspješno je anketirano oko 3 000 kućanstava. Na osnovu rezultata ankete definiran je prosječan broj članova kućanstava, tipovi I starost stambenih objekata, potrošnja energenata s obzirom na namjenu korištenja te niz drugih parametara potrebnih za detaljnu analizu potrošnje energije u spomenutom sektoru. U sektoru usluga ukupno je anketirano oko 1000 subjekata i to pažljivo odabranih s obzirom na kategoriju djelatnosti koju obavljaju te njihovu ukupnu potrošnju. Potrošnja energije u sektoru industrije utvrđena je obradom podataka distributera energije industrijskim potrošačima te podataka statističkog ureda. Analiza potrošnje energije u prometu Grada Zagreba obuhvatila je potrošnju goriva u cestovnom, tramvajskom i željezničkom prometu. Razvijene su metode kojima je utvrđena potrošnja energije u prometu Grada Zagreba po gradskim četvrtima ali i detaljno po svim prometnim tokovima (ulicama) na području grada.

 

6. Obvezne zalihe nafte i naftnih derivata na razini Energetske Zajednice

Ovim projektom dan je pregled postojećih sustava obveznih zaliha nafte i naftnih derivata, razine zaliha te aktivnosti na razvoju zakonodavstva za 11 zemalja (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Srbija, Kosovo, Gruzija, Turska i Ukrajina). Na osnovu toga izrađene su smjernice sa definiranim aktivnostima koje bi svaka od promatranih država trebala provesti kako bi se uskladila sa zahtjevima definiranim u Energetskoj Povelji.

  

7. Tehnička pomoć razvoju poslovne statistike, izradi dokumentacije o kvaliteti podataka i unapređenju sustava prikupljanja podataka

Projekti Tehnička pomoć razvoju poslovne statistike, izradi dokumentacije o kvaliteti podataka i unapređenju sustava prikupljanja podataka pokrenuti su u okviru IPA 2009 programa u obuhvatili su područje energetske statistike i unapređenje metodologija prikupljanja podataka u sektorima finalne potrošnje energije: kućanstva, usluge, prometa. Cilj projekata je da se temeljem anketa o potrošnji energije utvrde energetski indikatori potrošnje prema EUROSTAT-ovoj listi varijabli i modela za izračun energetske učinkovitosti.

 

8. Studija provedbe nove uredbe (EU) 994/2010 vezano uz mjere očuvanja sigurnosti opskrbe plinom u Eneregetskoj zajednici

9. Tehnička pomoć u projektu provedbe pravne stečevine u području energetske statistike

10. Tehnička pomoć u razvoju poslovne statistike, izradi dokumentacije o kvaliteti podataka i unapređenju sustava prikupljanja podataka

11. Upravljanje energetikom na otocima – otok Brač

12. Studija izvodivosti plinovodnog sustava u Republici Makedoniji s idejnim projektom

13. Ocjena potencijalnog tržišta prirodnog plina u zemljama koje gravitiraju Jadransko-jonskom plinovodu kao dijelu SEE EC plinskog prstena

14. Energetska statistika u Energetskoj zajednici

15. Strategije razvoja energetske infrastrukture za napajanje električnih vozila na području Grada Zagreba

16. Analiza mogućnosti razvoja skladišnog sustava u HR s pregledom mogućnosti pružanja usluga zemljama u okruženju

 

Sve informacije o navedenim i ostalim projektima možete zatražiti na e-mail Odjela: pues@eihp.hr.

1. INSIGHT_E 

Energetski institut Hrvoje Požar zajedno s 11 europskih partnera sudjeluje u projektu INSIGHT_E INSIGHT_E je multidisciplinarni energetski think-tank koji savjetuje Europsku komisiju i druge zainteresirane skupine o mogućim energetskim politikama te ocjenjuje njihov potencijalni učinak. Tematski okviri projekta uključuju: energetsku infrastrukturu, nove energetske tehnologije i inovacije, ekonomsku i tržišnu analizu, geopolitiku i trgovinu, klimatske promjene i utjecaj na okoliš.

web: http://insightenergy.org/

 

2. Program ulaganja u kogeneracijske jedinice u proizvodnim objektima HEP-a za opskrbu električnom i toplinskom energijom u Gradu Zagrebu do 2030. godine

U okviru projekta izrađena je studija u kojoj je analizirana perspektiva razvoja kogeneracijskih jedinica u proizvodnim objektima HEP Proizvodnje d.o.o. na području grada Zagreba u smislu optimalnog pogona postojećih i izgradnje novih proizvodnih jedinica dimenzioniranih prema očekivanom razvoju toplinskog konzuma i okruženja. Studija daje prikaz projekcije razvoja konzuma centraliziranog toplinskog sustava u gradu Zagrebu do 2030. godine te projekciju razvoja elektroenergetskog sustava u istom razdoblju, koje se temelje na postojećim razvojnim planovima i prethodnim analizama.

 

3. REPAM (IPA) – Renewable Energy Policies Advocacy and Monitoring (Javno zagovaranje i praćenje politika vezanih za obnovljive izvore energije) 

Projekt je trajao od ožujka 2011. do ožujka 2013. godine, uz financijsku potporu Europske unije kroz program IPA 2008. Nositelj projekta je Energetski institut Hrvoje Požar, a partneri na projektu su udruge Društvo za oblikovanje održivog razvoja iz Zagreba i Focus – društvo za sonaraven razvoj iz Ljubljane, Slovenija. Glavni cilj projekta je jačanje kapaciteta udruga i zainteresirane javnosti za sudjelovanje u procesima odlučivanja na području obnovljivih izvora energije. Specifični ciljevi projekta obuhvaćaju: pokretanje platforme zainteresirane javnosti, prijenos znanja i iskustava za udruge na području OIE, ostvarenje dijaloga između lokalnih i regionalnih vlasti i udruga na temu planiranja razvoja OIE. U okviru projekta su, između ostalih aktivnosti, izdane studije potencijala OIE za sve županije u Republici Hrvatskoj. Na temelju rezultata studija potencijala OIE održano je nekoliko radionica o potencijalima OIE u izabranim županijama.

web: http://www.repam.net

 

4. Prethodna studija izvodljivosti TETO Slavonski Brod 

U okviru projekta Konzultantske usluge u pripremi i izgradnji TETO Slavonski Brod koji je trajao od listopada 2011. do travnja 2012. godine izrađena je Prethodna studija izvodljivosti TETO Slavonski Brod. U studiji je, na temelju prethodno provedenih analiza, dan prikaz idejnog rješenje kombi bloka s plinsko-parnim turbinskim procesom (CCGT) električne snage 575 MW. Prikazana je analiza tržišta plina, električne energije i topline te su izrađene prognoze energetskih potreba u Hrvatskoj i zemljama u okruženju. Pri analizi lokacijskih uvjeta ocijenjeni su raspoloživi kapaciteti i predviđena tehnička rješenja za osiguranje plina, električne energije, prometne infrastrukture, zahvata vode za hlađenje i ispusta vode nakon procesa te mogućnost opskrbe toplinom. Aspekti zaštite okoliša analizirani su u odnosu na postojeću regulativu Republike Hrvatske. Na temelju projekcije ekonomskog toka ocjenjena je rentabilnost projekta izgradnje TETO Slavonski Brod i prikazani osnovni pokazatelji ekonomskog doprinosa projekta: razdoblje povrata investicije, interna stopa profitabilnosti, neto sadašnja vrijednost i indeks profitabilnosti.

 

5. Uvođenje HEP-a u sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova 

Glavni cilj projekta bio je edukacija i priprema stručnog osoblja HEP-a za poslovanje u novim ekonomskim prilikama koje su uvjetovane ograničenjima emisija stakleničkih plinova. Zbog pravnih i financijskih odgovornosti koje proizlaze iz sustava trgovanja emisijama, aktivno i pravovremeno uključivanje HEP-a u sustav trgovanja emisijama od ključne je važnosti. U okviru projekta izvršene su sljedeće aktivnosti: trening i savjetovanje stručnog osoblja HEP-a o trgovanju emisijama na europskom tržištu emisija, modeliranje utjecaja CO2 emisija na planiranje i pogon hrvatskog elektroenergetskog sustava upotrebom simulatora otvorenog tržišta (Plexos for Power Systems) te izrada stručnih podloga (elaborata). Razvoj i prilagodba simulatora tržišta hrvatskim uvjetima omogućava pravilno razumijevanje tržišnih mehanizama i utjecaja cijene emisijskih dozvola na donošenje kratkoročnih i dugoročnih odluka, prvenstveno na kretanje cijene električne energije, ukupne količine emisija te profitabilnost proizvodnje.

 

6. ATEsT (FP7) – Analysing Transition Planning and Systemic Energy Planning Tools for the Implementation of the Energy Technology Information System (Analiza alata za prijelazno i sustavno energetsko planiranje u svrhu implementacije Informacijskog sustava energetskih tehnologija)

S ciljem olakšavanja prijelaza EU prema održivom niskougljičnom sustavu, uspostavljen je Strateški plan energetskih tehnologija (Strategic Energy Technology Plan – SET-Plan). Jedna od glavnih aktivnosti SET-Plan-a je bila uspostava Informacijskog sustava energetskih tehnologija. Projekt ATEsT nastao je kako bi se olakšao razvoj tog sustava, a njegovi temeljni ciljevi su sljedeći: pregled modela/alata koji se koriste u europskim zemljama, uzimajući u obzir koji se alati koriste izvan Europe te koji su zahtjevi SET-Plana, identifikacija i preporuka uobičajenih alata i/ili metoda i postizanje konsenzusa oko tih alata, identifikacija i preporuka postojećih skupova podataka (o tehnologijama, energetskim resursima, statistikama itd.) i smjernice za razvoj tih podataka na europskoj i regionalnoj razini, određivanje plana za unapređenje i razvoj alata i metoda kako bi se pokrile potrebe SET-Plan-a.

web: http://www.atest-project.eu/

 

7. Znanstveni projekt – Modeliranje razvoja energetskih sustava i podsustava  

Osnovni cilj projekta je bio da se promatranjem i proučavanjem veza između organizacijskog, tehnološkog i ekonomskog aspekta razvoja energetskog sektora utvrde parametri rizika povezani s parametrima sigurnosti opskrbe i zaštite okoliša, kako bi se dobiveni parametri rizika koristili kao pomoć u donošenju strateških odluka u pogledu odabira modela tržišta, tehnologija i smjernica zaštite okoliša. Pored ostalog, u okviru projekta je razvijena metodologija preliminarne ocjene projekata elektrana od strane potencijalnih investitora s ciljem donošenja odluke o uključivanju u realizaciju projekta. Detaljno je proučavano tržište električne energije i drugih energenata (prirodnog plina i nafte i naftnih derivata) u državama jugoistočne Europe. Razvijen je integralni model energetskih sustava jugoistočnih država s ciljem proučavanja sigurnosti opskrbe različitim oblicima energije na dugi rok u uvjetima ekoloških i drugih ograničenja. Model temeljen na linearnom programiranju preuzet je od Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) te prilagođen predmetnoj primjeni. Izrađen je priručnik o planiranju izgradnje elektrana sastavljen od nekoliko modula, između ostalog ekonomskog i tehnološkog modula koji opisuju osnovne ekonomske izračune koji se koriste u procesu planiranja te najvažnije tehnološke opcije u razvoju energetskih sustava. Priručnik je namijenjen internoj upotrebi za obuku mladih znanstvenika te za obuku vanjskih suradnika i zainteresiranih ciljanih skupina istraživača. U okviru projekta objavljen je i niz znanstvenih i stručnih radova.

 

8. Uloga i budućnost termoelektrana na ugljen u elektroenergetskom sustavu u Republici Hrvatskoj 

U okviru projekta izrađena je studija čiji je cilj dati jasan i cjelovit pregled stanja po pitanju mogućnosti korištenja ugljena za proizvodnju električne energije u srednjoročnom razdoblju u Republici Hrvatskoj s obzirom na nekoliko osnovnih problema: postojeća zakonska ograničenja, očekivana zakonska ograničenja i međunarodne obveze (zahtjevi Kyoto Protokola), razvoj tehnologija za termoelektrane na ugljen, mogućnosti nabave ugljena i cijene ugljena, mogućnosti proizvodnje termoelektrana na ugljen u elektroenergetskom sustavu Republike Hrvatske, procijenjene cijene energije iz termoelektrana na ugljen, otvaranje tržišta u EU, RH i regiji te mišljenje javnosti o korištenju ugljena u energetici.

 

9. Investicijski program: Izgradnja bloka C u TE Sisak

10. Analiza utjecaja regionalnog tržišta električne energije na hrvatsku prijenosnu mrežu

11. Valorizacija elektrana kandidata za izgradnju na području jugoistočne Europe

12. Utjecaj vjetroelektrana na troškove rada EES-a u Republici Hrvatskoj

13. Model planiranja sigurnosti rada energetskog sustava za godinu dana unaprijed

14. Snimka stanja korištenja i troškova energije unutar društava Hrvatske autoceste i Autocesta Rijeka-Zagreb

15. Projekt racionalizacije pogona i nove legislative iz područja upravljanja elektroenergetikom HAC-a

16. Izrada novog modela hrvatskog tržišta električne energije

17. Studija istraživanja tržišta kogeneracije u Republici Hrvatskoj

 

Sve informacije o navedenim i ostalim projektima možete zatražiti na e-mail Odjela: pite@eihp.hr.

 

1. Projekt planiranja regionalnog prijenosnog sustava u jugoistočnoj Europi (od 2001. godine)

Projekt planiranja regionalne prijenosne mreže u okviru Inicijative za suradnju u jugoistočnoj Europi (SECI TSP) je jedinstven primjer suradnje operatora prijenosnih sustava regije uz potporu Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Američkog energetskog društva (USEA). Projekt je započeo 2001. godine i još uvijek je vrlo aktivan. Članovi SECI TSP su 10 operatora prijenosnih sustava i to iz Albanije, BiH, Bugarske, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Crne Gore, Srbije, Rumunjske i Turske. Slovenija, Grčka i Italija su promatrači u ovom projektu. U okviru projekta razvijen je i verificiran detaljan računalni model prijenosne mreže regije za različite vremenske horizonte 2015 – 2020 – 2025. Isti računalni paket je uspostavljen i korišten u cijeloj regiji (PSS/E) te je izrađeno 10 zajedničkih studijskih analiza o temama od zajedničkog interesa za prijenosnu djelanosti na razini cijele regije. Također, održani su brojni sastanci, radionice i studijska putovanja.

2. Kratkoročni, srednjoročni i dugoročni planovi razvoja prijenosne mreže u Hrvatskoj i regiji

3. Planovi razvoja distribucijske mreže u Hrvatskoj, Crnoj Gori i BiH

4. Studija pouzdanosti elektroenergetskog sustava Makedonije

Jedna od redovitih aktivnosti EIHP-a je izrada planova razvoja prijenosne i distribucijske mreže koja uključuje analizu potrošnje i opterećenja sustava u narednom kratkoročnom, srednjoročnom ili dugoročnom razdoblju, tehno-ekonomsku analizu kandidata za revitalizaciju i izgradnju novih elemenata mreže, primjenu novih tehnologija, uklapanje novih korisnika mreže u pogon sustava, analizu utjecaja susjednih sustava, razvoja tržišta električne energije itd.

5. Utjecaj distribuirane proizvodnje na pogon distribucijske mreže

U okviru ove teme analizirani su svi slučajevi koji se mogu javiti u praksi prilikom priključenja elektrane na distribucijsku mrežu (obzirom na vrstu elektrane, nazivni napon mreže, mjesto priključenja, priključnu snagu i način rada elektrane). Analizirali su se razni aspekti pogona (pripadni propisi, tokovi snaga, naponske prilike, kompenzacija jalove snage, potrebni elaborati, sustavi zaštite, otočni rad, paralelni pogon, obračunsko mjerno mjesto, kvaliteta električne energije). Tema je detaljno obrađena za potrebe Hrvatske elektroprivrede i Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosne. Cilj studije je bio definiranje tehničkih uvjeta za priključenje elektrana na distribucijsku mrežu koji će postati granska norma.

6. Analiza nadomjesnih krivulja opterećenja

Otvaranjem tržišta električne energije satne (15-minutne) krivulje opterećenja i proizvodnje postaju od velike važnosti za oblikovanje satnih planova proizvodnje, kupoprodaje električne energije, isporuke električne energije kupcima, a posebno za nadzor i obračun energije uravnoteženja (odstupanja od prijavljenih ugovornih rasporeda).

Poznavanje krivulja opterećenja svih kupaca u vremenu obračunskog razdoblja moguće je opremanjem obračunskih mjernih mjesta kupaca brojilima s mogućnošću mjerenja i pohrane krivulje opterećenja. Trenutno važeća Mrežna pravila EES u RH utvrdila su kako se kod jedne velike skupine kupaca i s velikim udjelom u opterećenju sustava (kućanstva i poduzetništvo priključne snage do 30 kW) ne mjere krivulje opterećenja. Za potonja je obračunska mjerna mjesta ostvarenu satnu (15-minutne) potrošnju potrebno utvrditi analitički temeljem ostvarene potrošnje.

U razdoblju od 2006.-2012. EIHP je izradio četiri studije za potrebe HEP ODS d.o.o. temeljem čijih rezultata su u travnju 2011. u službenu uporabu uvedene normirane godišnje nadomjesne krivulje opterećenja (NKO) četiri karakteristične skupine kupaca (KSK) NKO KSK i pravila njihove primjene na hrvatskom tržištu električne energije (TEE) za izračun ostvarenja opskrbljivača u dijelu obračunskih mjernih mjesta za koja ne postoji izmjerena i potvrđena krivulja opterećenja u obračunskom razdoblju. Jedna od studija specifično se bavi uređenjem naknadnog obračuna energije uravnoteženja na TEE. U 2013. i 2014. godini za HERA-u su izrađene dvije studije koje se bave metodologijom za utvrđivanje jediničnih cijena odstupanja subjektima odgovornim za odstupanje (SOZO) te prijedlogom modela mehanizma uravnoteženja EES i obračuna energije uravnoteženja bilančnim grupama (BG) na TEE.

7. Pomoć regulatornim tijelima u uvođenju i unaprjeđenju Propisa o kvaliteti usluge u Energetskoj Zajednici

8. Studija definiranja ključnih pokazatelja operatora distribucijskog sustava jugoistočne Europe

9. Smjernice mrežnih pravila za OIE za zemlje oko Crnog mora

10. Dokapitalizacija Elektroprivrede Crne Gore

11. Integracijski okvir za OIE u zemljama Zapadnog Balkana

12. Potpora u procesu privatizacije Elektroprivrede Kosova (analize raznih regulatornih aspekata, cost of service study, analizu regionalnog tržišta električne energije itd.)

Sve informacije o navedenim i ostalim projektima možete zatražiti na e-mail Odjela: pide@eihp.hr.

 

1. II faza referentnih zgrada – utvrđivanje minimalnih zahtjeva na energetsko svojstvo za višestambene zgrade, uredske zgrade i ostale nestambene zgrade (sedam kategorija zgrada) za kontinentalnu i primorsku Hrvatsku, za razdoblje do 1970., 1970-2006., iza 2006.

 U okviru II faze referentnih zgrada utvrđeni su minimalni zahtjevi na energetsko svojstvo za ukupno sedam kategorija zgrada (višestambene zgrade, uredske zgrade, zgrade za obrazovanje, hoteli, trgovine, bolnice i sportske dvorane) za tri razdoblja gradnje (do 1970., od 1971. do 2006., od 2006.) uključujući i gotovo nula energetske zgrade za područje kontinentalne i primorske Hrvatske na temelju izračuna troškovno optimalnih analiza prema Članku 5. EPBD Direktive 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća o energetskim svojstvima zgrada od 19. svibnja 2010. godine. Troškovno optimalna razina je razina energetske učinkovitosti koja rezultira najmanjim troškom tijekom procijenjenog gospodarskog vijeka trajanja. Najmanji trošak se određuje uzimajući u obzir troškove ulaganja, troškove energije tijekom vijeka trajanja, troškove održavanja, operativne troškove i troškove zbrinjavanja. Za svaku od ukupno sedam zgrada te za svako razdoblje gradnje analizirani su različiti stupnjevi obnove ovojnice u kombinaciji s različitim termotehničkim sustavima (različiti izvori toplinske i rashladne energije, različiti načini pripreme potrošne tople vode, sustavi ventilacije i djelomične klimatizacije sa i bez ugrađenog sustava povrata topline). Proračun do primarne energije je proveden prema Algortimu za izračun energetskih svojstava zgrade izrađenom od strane Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu.

 2. Tehničko, financijsko i okolišno dubinsko snimanje projekta korištenja OIE

EIHP je izradio veći broj tehničkih, financijskih i okolišnih dubinskih snimanja za projekte vjetroelektrana, elektrana na bioplin i biomasu, sunčanih elektrana te hidroelektrana za potrebe financijskih institucija ili potencijalnih kupaca udjela u projektima. Dubinsko snimanje predstavlja stručnu i visokospecijaliziranu ocjenu projekta u danoj razvojnoj fazi a provodi se u cilju pravovremene identifikacije projektnih rizika koji mogu kompromitirati izvodljivosti ili profitabilnost projekta. Tipični naručitelji ovakvih usluga su financijske institucije (komercijalne i razvojne banke, imovinski fondovi, itd.), tvrtke i privatni ulagači. Uloga EIHP u dubinskom snimanju zavisi od potreba naručitelja a uključuje dio ili cjelovitu tehničku analizu i pregled projekta u domenama:

 • potencijal OIE i njegove značajke i specifičnosti
 •  neto proizvodnost postrojenja i ocjena nesigurnosti
 •  prikladnost i opravdanost tehničkog rješenja elektrane, status certifikata za opremu
 •  prikladnost tehničkog rješenja priključka i udovoljavanje relevantnim propisima i zahtjevima operatora sustava
 •  pregled i ocjena projektnog rješenja elektrane
 •  usklađenost projekta s propisima iz domene zaštite okoliša
 •  analiza kapitalnih ulaganja i operativnih troškova, financijska ocjena projekta, pregled i revizija financijskog modela
 •  tehnički pregled ugovora (ugovor o isporuci opreme, servisni ugovor, ugovor za građevinske radove (BoP))
 •  pregled dozvola i ugovora s javnim tijelima, operatorima sustava i institucijama
 •  pregled i ocjena vremenskog plana projekta – pojedinačna i integralna ocjena projektnih rizika

3. PRO-E-BIKE – Promocija električnih bicikala i skutera za dostavu roba i usluga u gradskim sredinama (IEE projekt)

PRO-E-BIKE projekt promovira korištenje električnih bicikala i skutera kao okolišno prihvatljivu alternativu motornim vozilima na fosilna goriva, u svrhu dostave robe i tereta te za prijevoz putnika u europskim gradovima. Projekt traje od travnja 2013. do ožujka 2016. godine ukupne vrijednosti 1,3 milijuna eura. Konzorcij projekta sastoji se od 10 partnera iz europskih  zemalja, a vodeći partner je Energetski institut Hrvoje Požar. Uz partnere koji provode projekt, u svakoj zemlji dodatno sudjeluju pilot gradovi i pilot tvrtke.

Projekt je usmjeren prema zamjeni postojećih motornih vozila, posebice automobila i skutera, pri uslugama dostave robe i tereta u urbanim sredinama. Uvođenjem električnih bicikala u službe za dostavu želi se povećati brzina dostave u gradskim jezgrama, smanjiti troškove dostave, smanjiti doprinos dostavne djelatnosti gužvi u prometu, uštediti energija, smanjiti buka i onečišćenje ispušnim plinovima, ali i stvoriti niša za nove tržišne prilike.

 

4. Utvrđivanje minimalnih zahtjeva na energetsko svojstvo jednoobiteljske zgrade za kontinentalnu i primorsku Hrvatsku za razdoblje do 1970., 1970.-1987., iza 1987. i gotovo nula energetske zgrade, te definiranje nacionalnih faktora primarne energije za sve energente i energetske sustave i faktora emisije CO2 za potrebe MGIPU.

5. Cjeloviti sustav zbrinjavanja otpadnog mulja s uređaja za obradu otpadnih termičkih voda termičkom obradom

6. Program poticanja proizvodnje i korištenja biogoriva u prijevozu Zadarske županije za razdoblje od 2013. do 2015. Godine

7. Plan prilagodbe klimatskim promjenama Grada Zagreba – I.i II. faza

8. Mjerenje parametara vjetra na mjernim stanicama Umčić i Bili brig

9. Razvoj i implementacija informatičke podrške web aplikaciji i bazi podataka za Atlas vjetra Zadarske županije

10. Izrada i izdavanje energetskih certifikata za HNB

11. Treninzi izgradnje kapaciteta na području energetske učinkovitosti, obnovljive energije i upravljanja okolišom za HAMAG INVEST

12. Izrada studije “PV Financial Guidelines” – financijske smjernice za fotonaponske sustave u sklopu IPA Adriatic projekta SEA-R

13. Pružanje stručnih usluga za mjerenje vjetra i proračun proizvodnje električne energije iz energe vjetra na lokaciji potencijalne VE Orlovača

14. Priprema dokumenta s smjernicama za razvoj energije vjetra i zaštitu prirode

15. Tehnička revizija projekata sunčanih elektrana na lokaciji Mali Lošinj

16. Brojni europski projekti, od kojih ćemo istaknuti MOBINCITY Smart mobility in smart city, REPUBLIC MED – Retrofitting PUBLic spaces in Intelligent Mediterranean Cities (REPUBLIC-MED); YEACI Project – Yearly Appliance Energy Cost Indication i Biomass Policies

17. Program osposobljavanja energetskih certifikatora MODUL 1 i MODUL 2 te Program stalnog stručnog usavršavanja

 

Sve informacije o navedenim i ostalim projektima možete zatražiti na e-mail Odjela: oiee@eihp.hr.

 

1. CroPSSF Projekt

Klijent: Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)

Kreditna linija za potporu privatnog sektora Hrvatske (CroPSSF) je ciljana kreditna linija za hrvatske tvrtke koje žele ulagati u energetski učinkovite tehnologije (CroPSSF Održiva energija) i/ili poboljšanja u kvaliteti proizvoda, primjenom EU standarda (CroPSSF Konkurentnost). Riječ je o projektu kojeg financira EU, razvija EBRD, a realizira EIHP u suradnji s partnerima – Fichtner GmbH & Co KG Njemačka te CTZ d.o.o. Zagreb.

Više o projektu na: http://www.cropssf.hr/

2. Sheme energetskih pregleda za industriju i uvođenje efikasnih elektromotornih pogona za industriju

Klijent: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU)

U sklopu projekta predlaže se promotivna shema koja obuhvaća metodologiju energetskih pregleda za industriju, moguće mjere proizašle iz energetskog pregleda te način verificiranja predloženih mjera. Posebni naglasak promotivne sheme je na uvođenju efikasnijih elektromotornih pogona, budući da u industriji isti predstavljaju velik potencijal uštede električne energije. Osim tehničkog aspekta, predložena shema sadržava i ekonomsko financijske modele poticanja provođenja energetskih pregleda u industriji i sufinanciranja mjera vezanih za modernizaciju i poboljšanje efikasnosti industrijskih elektromotornih pogona.

3. IEE projekt SDHplus – Nove poslovne prilike za solarno daljinsko grijanje i hlađenje

Cilj projekta je omogućiti širu primjenu Sunčeve energije u daljinskom grijanju diljem Europe što će se postići pomoću inovativnih poslovnih i marketinških modela, te putem prijenosa znanja, iskustava i najboljih praksi.

Više o projektu na: http://www.solar-district-heating.eu/Default.aspx?alias=www.solar-district-heating.eu/hr&

4. Nacrt prijedloga modela regulacije skladištenja prirodnog plina, prijedloga tarifnog sustava za transport prirodnog plina i prijedloga modela regulatornog računa

5. Nacrt sporazuma o komercijalnim i tehničkim uvjetima isporuke toplinske energije

6. Okvirni program Inteligentna energija u Europi – izradu integralne analize propisa iz područja daljinskog grijanja i hlađenja u 14 europskih zemalja

7. Socijalni aspekti cijene električne energije

8. Ocjena institucija i dionika reforme energetskog sektora u RH (zaštita oscijalno ugroženih kupaca energije)

9. Nacrti prijedloga energetskih zakona

10. Optimalna tehno-ekonomska rješenja izgradnje energetskih postrojenja

11. Analiza opravdanosti priključenja na CTS

12. Razvoj investicijskih programa za obnovu energetske učinkovitosti i korištenje OIE u javnim i stambenim objektima, privatnim uslugama i proizvodnom sektoru u RH

13. Zelena javna nabava

 

Sve informacije o navedenim i ostalim projektima možete zatražiti na e-mail Odjela: gioe@eihp.hr.

 1. Od statičnog k mobilnom: Informacijsko – komunikacijski sustav Instituta
 2. Razrada i implementacija sustava za upravljanje projektima, radnim procesima i dokumentima
 3. Implementacija ISO 9001
 4. Standardizacija forme i sadržaja pisanih radova koji nastaju u Institutu
 5. Lektura publikacija nastalih u Institutu
 6. Informacijsko-dokumentacijski ustroj knjižnice
 7. Uspostava obrade arhivske građe (prikupljanje, evidentiranje, odabir i izlučivanje arhivskog i registraturnog gradiva Instituta)
 8. Implementacija sustava digitalizacije dokumenata i ureda bez papira
 9. Unapređenje sustava grijanja i hlađenja zgrade Instituta u cilju smanjenja troškova i poboljšanja automatike
 10. Integrirani sustav zaštite i nadzora zgrade Instituta

Suradnja s partnerima U svom djelovanju Odjel usko surađuje s Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom, Sveučilišnim računskim centrom, Hrvatskom elektroprivredom  i Fakultetom elektrotehnike i računarstva, Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa te drugim ustanovama, tvrtkama i udruženjima bitnim za uspješan rad Odjela.

Sve informacije o navedenim i ostalim projektima možete zatražiti na e-mail Odjela: inko@eihp.hr